Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomosci Skarbu Państwa, położonej w obrębie Marszewnica, gmina Lidzbark, oznaczonej nr 37

Działdowo, 29.08.2017 r.

Gn.6840.5.2016

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego sklepu wiejskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewnica, gmina Lidzbark, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 37 o pow. 0,03 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00037407/3. Działka gruntu, oznaczona w ewidencji gruntów nr 37, obręb Marszewnica, gmina Lidzbark, powiat działdowski, zabudowana jest budynkiem byłego sklepu wiejskiego o powierzchni zabudowy 44,94 m2 (powierzchnia sklepu – 32,76 m2, powierzchnia magazynu – 12,18 m2) i powierzchni użytkowej 39,73 m2 (powierzchnia sklepu – 27,55 m2, powierzchnia magazynu – 12,18 m2). Do budynku doprowadzona jest instalacja wodna, kanalizacyjna oraz elektryczna. Brak jest ogrzewania. Instalacja kanalizacyjna odprowadza ścieki do bezodpływowego szamba zlokalizowanego na sąsiedniej działce (niezbędna budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki na przedmiotowej działce). Woda doprowadzana z zabudowanej działki sąsiedniej.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 17 czerwca 2016 r. Burmistrz Lidzbarka wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego sklepu wiejskiego.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Fakt  przeznaczenia do sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości został podany do publicznej wiadomości w dniu 13 grudnia 2016 r. poprzez ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, znak: Gn.6840.5.2016. W wykazie tym ustalono termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 stycznia 2017 r. nie wpłynęły żadne wnioski.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony dnia 6 marca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony dnia 12 czerwca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzony dnia 27 lipca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 5 października 2017 r. o godz. 1000

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9 100,00 zł.

Słownie złotych: dziewięć tysięcy sto 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 100,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 28 września 2017 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 37”. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100).

 

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

- dowód osobisty lub paszport;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie winny być potwierdzone notarialnie.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę nabycia nieruchomości nabywca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane konto bankowe przed dniem zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto bankowe.

 

Starosta Działdowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie  zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Działdowski może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 4 września 2017 r.

 

Starosta Działdowski może z ważnych powodów odwołać przetarg niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie  15A ( II piętro pokój nr 10, tel. 0 23 697 51 42).

 

Starosta Działdowski

  /-/ Marian Janicki

Metadane

Podmiot udostępniający:Starosta Działdowski
Źródło informacji:E. Raszkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:E. Raszkowska
Data wprowadzenia:2017-09-01 07:52:08
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-09-04 07:30:49
Ostatnia zmiana:2017-09-01 10:53:46
Ilość wyświetleń:73

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij