Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Dyrektora ZS Nr 1 w Działdowie: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Polska-Działdowo: Narzędzia

2018/S 029-062666

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
Pocztowa 6
Działdowo
13-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawłuszko
Tel.: +48 513056994
E-mail:
zsznr1@hot.pl
Faks: +48 236972757
Kod NUTS:
PL622

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zsznr1.edupage.org

Adres profilu nabywcy: http://zsznr1.edupage.org

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zsznr1.edupage.org/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie

II.1.2)Główny kod CPV

44510000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 400 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

31712110

31100000

38552000

44510000

30213000

38652100

48190000

39162110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie; ul. Pocztowa 6; 13-200 Działdowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3B do SIWZ. 1.Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki (Zadanie 1),

1. Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń, pomocy dydaktycznych i oprogramowania.

2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz ich stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone protokołem zakończenia czynności odbiorczych potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.

3. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”, Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w jakiejkolwiek formie używane.

4. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,

5. Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w specyfikacji.

6. Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul. Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji zamawiającemu.

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,

A w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez zamawiającego z dostarczonych przez wykonawcę elementów wyposażenia, wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy-Punkty przynawane będą: a) Do 30 dni włącznie - 20 punktów, b) Od 31 do 60 dni włącznie - 10 punktów, c) Od 61 do 90 dni włącznie - 0 punktów. / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji-Punkty przynawane będą: a)Do 48 m-cy włącznie i więcej- 20 pkt, b)Od 36 m-cy włącznie do 47 m-cy – 10 pkt, c)Od 24 m-cy do 35 m-cy włącznie-5 d) Do 23 m-cy - 0 pkt / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 400 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPWM.09.03.01-28-0002/16/03

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Szczegółowe warunki oferty określa punkt XIX SIWZ oraz wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu z uwagi na zagrożenie wykonania umowy i rozliczenia dotacji w ramach programu RPWM 09.03.01-28-002/16-03, który zgodnie z umową upływa z dniem 30-06-2018 r. Z uwagi na terminy wynikające z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych konieczność skrócenia terminu ogłoszenia ma zapewnić warunki do prawidłowego i terminowego wykonania w/w zadania.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 136-278688

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/02/2018

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 24/04/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/02/2018

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie; 13- 200 Działdowo; ul.Pocztowa 6.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Joanna Rawłuszko – przewodniczący

2) Barbara Szymborska – zastępca przewodniczącego

3) Dariusz Węgrzynowski – sekretarz

4) Maciej Templin – członek

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/02/2018

 

Załączniki

espd-request (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.4B Rzut pomieszczeń (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz luty 2018 (490kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZSZ zal. nr 5 Wzór umowy luty 2018 (284.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3B -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (298.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy luty 2018 zał 2 (178.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi zmiany do SIWZ nr I (400.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pytania i odpowiedzi zmiany do SIWZ 2 (388.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2018-02-12 11:28:37
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2018-02-12 11:30:23
Ostatnia zmiana:2018-02-15 11:05:21
Ilość wyświetleń:135
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij