Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na: realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zarząd Powiatu w Działdowie ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r., w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,  szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259) oraz „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r. (M. P. poz. 445).

 

I. Informacje ogólne:

 

Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania administracji rządowej realizowanego przez powiat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – tj. na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla 35 osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Realizacja zadania polegać będzie na organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnego programu odziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w formie działań psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

O  osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w odziaływaniach  korekcyjno – edukacyjnych,

O  osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

O  osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie odziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

 

Udział w programie obejmuje osoby bez względu na posiadany dochód i status materialny.

 

 

II. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:

 

RODZAJ ZADANIA

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2017r.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018r.

Realizacja programu oddziaływań  korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

29 610 zł

 

08.06.2018 r.

 

 

29 610 zł

 

III. Warunki realizacji zadania:

 

1.    Oczekiwany termin realizacji od dnia podpisania umowy o realizację do 31.10.2018r.

2.    Zadanie powinno być realizowane zgodnie z w/w aktami prawnymi.

3.    Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi: do 846 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100) na jednego uczestnika programu odziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Liczba uczestników programu – 35 osób.

4.    Zajęcia wchodzące w skład programu powinny być prowadzone w małych grupach – do 12 osób. Łączny czas programu powinien obejmować minimum 3 miesiące w tym: 60 h programu zajęć grupowych i co najmniej 1 h zajęć indywidualnych.

5.    Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które:

1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w    rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6.    Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie zostaną objęte badaniami monitorującymi po zakończeniu programu.

7.    Środki finansowe zostaną przyznane podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.

8.    Otrzymana dotacja może zostać wykorzystana na:

·         wynagrodzenie specjalistów prowadzących program;

·         zakup materiałów biurowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu – w kwocie nie przekraczającej 10% przyznanej całkowitej dotacji celowej tj. nie więcej niż 84,60 zł. na 1 uczestnika programu;

·         zakup artykułów żywnościowych – w kwocie nie przekraczającej 1% przyznanej całkowitej dotacji celowej tj. nie więcej niż 8,46 zł., na 1 uczestnika programu;

·         zwrot kosztów dojazdu uczestnika/uczestników programu – tylko w przypadkach uzasadnionych sytuacją socjalno – bytową uczestnika/uczestników.

9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone
w umowie, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

10.Środki finansowe przekazane zostaną na wskazane w ofercie konto.

11.Wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia się ze środków finansowych w sposób określony w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. III pkt 9 niniejszego ogłoszenia.

 

IV. Warunki przystąpienia do konkursu:

 

Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełni łącznie następujące wymagania:

1.    Złoży (lub prześle) – w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,  w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2018r., do godz. 1500 – prawidłowo i czytelnie wypełnioną ofertę, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Oferta powinna zawierać:

     szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

     informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

     informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania – z wyszczególnieniem ich wykształcenia i kwalifikacji,

     informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

b)  dokument upoważniający daną osobę do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,

c) zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego, iż podmiot ubiegający się o realizację zadania nie posiada wymagalnych zaległości wobec w/w instytucji,

d) oświadczenie, iż podmiot nie wykorzysta dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

e) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności – za rok ubiegły lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności,

f) opis dotychczasowej działalności podmiotu w zakresie pomocy społecznej lub przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

g) dołączenie odpisu statutu i innych dokumentów określających osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,

h) opracowany ramowy program odziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności: w języku polskim, pismem komputerowym/maszynowym. Poszczególne strony oferty i załączniki do oferty winny być zaparafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty.

 

V. Termin i procedury składania ofert.

 

1.    Oferty należy składać listownie lub osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie ul. Lidzbarska 31, w nieprzekraczalnym terminie określonym w ust. II tabela: kolumna 3.

2.    Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia, o którym mowa w ust. III pkt 9 niniejszego ogłoszenia. Oferty niezgodne z wzorem pozostaną bez rozpatrzenia.

3.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.

4.    Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową (w przypadku nadesłania oferty pocztą pod uwagę bierze się datę wpływu dokumentów).

5.    Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

VI. Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

1.    Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Opiniujący powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując oferty. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Działdowskiego.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert podczas zamkniętego posiedzenia Zespołu Opiniującego, bez udziału oferentów, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

3.    Wyniki Otwartego Konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń oraz w BIP).

 

VII. Kryteria wyboru oferty:

 

Lp.

Kryterium

pkt

1

Cele statutowe oferenta są zbliżone z zadaniami określonymi w konkursie

0-10

2

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta zapewniają wykonanie zadania

0-20

3

Doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego

0-25

4

Koszty realizacji zadania

0-20

 

 

Zarząd Powiatu Działdowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Zadanie "Realizacja programu odziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc rodzinie"  w roku 2017 r., było realizowane.

 

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, Tel. 23 698 01 34.

 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                   POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

                                                                                                 (-) Marian Janicki

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2018-05-16 12:49:59
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2018-05-16 12:50:18
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2018-05-16 14:10:55
Ostatnia zmiana:2018-05-16 14:11:03
Ilość wyświetleń:24
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij