Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr działek 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8 i 311/9, obręb Płośnica, gmina Płośnica

Działdowo, 04.06.2018 r.

Gn.6840.9.2017

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.121 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

STAROSTA DZIAŁDOWSKI

ogłasza

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/3 o pow. 0,1032 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVa. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej. Przez zachodnią część działki przebiega sieć kanalizacji ściekowej. W bliskim otoczeniu znajdują się sieci: wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczych nierolniczych – obszary kontynuacji i rozwoju zabudowy. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1000

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12 000,00 zł.

Słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/3 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).

 

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/4 o pow. 0,1031 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVa. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej, w której przebiega sieć telekomunikacyjna. W obrębie zabudowy wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczych nierolniczych – obszary kontynuacji i rozwoju zabudowy. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1030

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 920,00 zł.

Słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 490,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/4 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).

 

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/5 o pow. 0,1031 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVa. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej, w której przebiega sieć telekomunikacyjna. W obrębie zabudowy wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa. Przez południowo-wschodnie naroże działki przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczych nierolniczych – obszary kontynuacji i rozwoju zabudowy. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1100

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 800,00 zł.

Słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 350,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/5 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 110,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć 00/100).

 

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/6 o pow. 0,1031 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVa. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej, w której przebiega sieć telekomunikacyjna. W obrębie zabudowy wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa. Przez działkę przechodzi napowietrzna linia elektroenergetyczna.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczych nierolniczych – obszary kontynuacji i rozwoju zabudowy. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1130

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 800,00 zł.

Słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 350,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/6 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 110,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć 00/100).

 

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/7 o pow. 0,1031 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to grunty orne klasy IVa (0,0756 ha) i IVb (0,0275 ha). Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej, w której przebiega sieć telekomunikacyjna. W obrębie zabudowy wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze wskazanym pod zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkalnych i działalności gospodarczych nierolniczych – obszary kontynuacji i rozwoju zabudowy. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1200

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 920,00 zł.

Słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 490,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/7 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).

 

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/8 o pow. 0,1031 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVb. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej, w której przebiega sieć telekomunikacyjna. W obrębie zabudowy wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych oraz zalesień. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1230

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 920,00 zł.

Słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 490,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/8 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).

 

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Płośnica, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 311/9 o pow. 0,1031 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Dla przedmiotowej działki gruntu Sąd Rejonowy w Działdowie prowadzi księgę wieczystą EL1D/00022901/8. Użytki na działce to w całości grunty orne klasy IVb. Działka ma kształt prostokątny, teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej przez drogę stanowiącą własność Gminy Płośnica o nawierzchni gruntowej, w której przebiega sieć telekomunikacyjna. W obrębie zabudowy wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica działka położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych oraz zalesień. Dnia 11 czerwca 2015 r. Wójt Gminy Płośnica wydał decyzję PP.6730.14.2015.JH o ustaleniu warunków zabudowy i określił dla niej funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa zagrodowo-mieszkalna, a następnie w dniu 23 sierpnia 2016 r. zmienił decyzją PP.6730.14.2015.JH/2016 funkcję zabudowy i zagospodarowania terenu na zabudowę mieszkalną.

 

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony dnia 15 maja 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 15A w sali nr 04 w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 1300

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 920,00 zł.

Słownie złotych: jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100.

 

Wadium w wysokości 1 490,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) należy wnieść w pieniądzu, wpłacając jednorazowo do dnia 6 lipca 2018 r. włącznie na konto Starostwa Powiatowego w Działdowie nr 05 2030 0045 1110 0000 0207 9210 BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem „wadium – działka nr 311/9 Płośnica”. W przypadku dokonywania wpłaty z konta osoby trzeciej, w tytule przelewu należy podać również imię i nazwisko oraz adres wpłacającego. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Brak środków pieniężnych na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 

Aby przetarg był ważny musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż 120,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia 00/100).

 

Fakt  przeznaczenia do sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości został podany do publicznej wiadomości w dniu 7 grudnia 2017 r. poprzez ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, znak: Gn.6840.10.2017. W wykazie tym ustalono termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 stycznia 2018 r. nie wpłynęły żadne wnioski.

 

Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać:

- dowód osobisty lub paszport;

- w przypadku osób prawnych aktualny wypis z KRS oraz stosowne dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia,

- w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualne kserokopie winny być potwierdzone notarialnie.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cenę nabycia nieruchomości nabywca będzie zobowiązany wpłacić na wskazane w protokole z przetargu konto bankowe przed dniem zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane w protokole konto bankowe.

 

Starosta Działdowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez uzasadnionej przyczyny do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Działdowski może odstąpić od zawarcia umowy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszt opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości ponosi w całości nabywca.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 8 czerwca 2018 r.

 

Starosta Działdowski może z ważnych powodów odwołać przetarg niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Szczegółowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości udziela Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie  15A ( II piętro pokój nr 10, tel. 23 697 51 42).

 

Starosta Działdowski

  /-/ Marian Janicki

 

 

ER/ER

Metadane

Podmiot udostępniający:Starosta Działdowski
Źródło informacji:E. Raszkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:E. Raszkowska
Data wprowadzenia:2018-06-06 09:04:29
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2018-06-08 00:01:22
Ostatnia zmiana:2018-06-06 09:22:17
Ilość wyświetleń:65

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij